Power Bank คืออะไร

คำว่า Power Bank เพิ่งรู้จักในระยะเวลาที่ไม่นานเมื่อยุคโลกดิจิตอลได้เข้ามาแทรกแซง โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว โลกดิจิตอล...